logotyp

Archiv starších akcí

Ptačí budka

Jak naši pravidelní on-line návštěvníci ptačí budky vědí, hned v prvním roce se rodině sýkorek povedlo vyvést mladé. Již od podzimu jsme sledovali sýkoru uhelníčka, jak tráví v budce chladné noci. V předjaří se začala objevovat stébla trávy a peříčka. Hnízdo utěšeně rostlo a najednou se v něm objevila vajíčka. Když se mladí vylíhli, měli oba rodiče spoustu práce s krmením. Mláďata rostla doslova před očima. V posledních květnových dnech jim najednou narostla peříčka - a ptáčci během pár dní z budky vylétli.

Přejeme jim šťastný život a těšíme se, až se v budce nad pískovištěm opět zahnízdí ptačí rodinka.

Sledujte ptáčky s námi :-)

Informace pro rodiče
o znovuotevření mateřské školy
25. května 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Škola by měla včas informovat zákonné zástupce dětí o 
• organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech: 
▪ povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), 
▪ provozu školy a hygienických opatřeních.
 
Provoz školy, hygienická opatření a organizace předškolního vzdělávání:

Docházka dětí do mateřské školy je dobrovolná! Prosíme rodiče, aby se seznámili s podmínkami provozu školy do konce školního roku 2019/2020, zvážili docházku dětí a do 18. 5. sdělili příslušným učitelkám, zda bude dítě do mateřské školy docházet + v jakém rozsahu. Děkujeme.

Pro případ, že dítě trpí alergií a může vykazovat příznaky odpovídající Covid-19, je nutné předložit před vstupem dítěte do školy potvrzení lékaře s uvedením informace o alergii a obdobím, po které může dítě vykazovat tyto příznaky. Osoba s příznaky odpovídajícími Covid-19 nesmí vstoupit do mateřské školy. Pokud se tyto příznaky projeví později, bude postupováno dle manuálu MŠMT (viz bod "Při podezření na možné příznaky COVID-19").
 
Povinná výbava dětí (zůstává v šatně):
Roušky – minimálně 3 ks. 
Jedna se používá na cestu do mateřské školy a z mateřské školy. Ostatní slouží pro případ použití podle bodu "Při podezření na možné příznaky COVID-19 " manuálu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2029/2020 (viz webové stránky www.msmt.cz).
 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 
Příchod k mateřské škole a pohyb před budovou mateřské školy:
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se v areálu a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. (Neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
 
V prostorách mateřské školy:
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. (S výjimkou podle bodu "Při podezření na možné příznaky COVID-19" manuálu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2029/2020 (viz webové stránky www.msmt.cz)
Pedagogičtí pracovníci však budou dle vlastního uvážení používat osobní ochranné pomůcky (roušky, štíty, rukavice).
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle potřeby se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny. 
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 
Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce. 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 
Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
Odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně.
Větší než obvyklou část dne strávíme venku v areálu MŠ.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 
Ve třídě:
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
 
Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování 
Dle místních podmínek, množství dětí a personálu bylo rozhodnuto, že školní stravování bude probíhat v běžné podobě
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 
Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. 
Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 
Základní pravidla pro provádění úklidu 
Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 
Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 
Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, vstupní systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 
Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
O zpřísněných podmínkách úklidu byl poučen úklidový personál. 
 
Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 
 
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
 
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 
O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Placení stravného a školného

Vážení rodiče, 

placení stravného a školného v hotovosti je možné pouze po osobní domluvě s paní Skryjovou na telefonním čísle:

723 146 080


Platba školného za měsíc březen 2020 byla s ohledem na uzavření mateřské školy odpovídajícím způsobem snížena na 273 Kč. V dalším období bude opět upravena podle skutečnosti – platba bude snížena vzhledem k délce uzavření mateřské školy.

06.06. 2019
Průběh zápisu

Dostavilo se: 28 dětí

Přijatých k celodenní docházce: 21 dětí

Přijatých k individuálnímu vzdělávání: 3 děti

Nepřijatých: 2 děti

Zpětvzetí žádosti: 2 děti

 

Všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích (Nižbor, Stradonice, Žloukovice) byly přijaty. 

Odklad školní docházky
 
Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky
 
Na základě emailu, který jsme obdrželi z místně příslušné PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) Králův Dvůr, sdělujeme rodičům, že tato PPP je v současné době uzavřena do odvolání.

Rodiče dětí, které již jsou objednané na vyšetření, bude PPP kontaktovat telefonicky a děti budou zvány k vyšetření, až bude PPP otevřena.
Další objednávky PPP v současné době nepřijímá!
Letní provoz


O letních prázdninách proběhne v mateřské škole zásadní rekonstrukce. V rámci dlouho očekávané modernizace bude změněn systém vytápění ze současných akumulačních kamen na ústřední topení, dále budou měněny podlahy v několika místnostech.

Z toho důvodu bude mateřská škola zcela uzavřena od 1. července do 16. srpna 2019.

Jedna třída bude otevřena od 19. srpna.

Prosím omluvte ztížené podmínky, je to pro dobrou věc. Děkujeme!
Podpora stávky

Všichni zaměstnanci Mateřské školy "Sluníčko", Nižbor, okres Beroun, podporují stávku za kvalitní podmínky pro vzdělávání.

Uvědomujeme si, že stav a podpora školství v ČR jsou ve srovnání s vyspělými zeměmi naprosto nedostatečné, a že úroveň školství přímo determinuje budoucí stav celé naší země.
Věříme a doufáme i ve vaši podporu.

Provoz naší mateřské školy však zůstane dne 6. listopadu nepřerušen.

Věříme totiž, že vy, rodiče dětí, které jsou zapsané v naší mateřské škole, si uvědomujete význam a přínos školství pro vaše děti i pro celou společnost a nepokládáme za nutné vám tyto skutečnosti drastickým způsobem připomínat a komplikovat vám již tak nelehkou situaci. Také si nepřejeme prohlubování nepochopení a nenávisti mezi lidmi.
Zápis do mateřské školy od školního roku 2019/2020V období od 2. do 16. května 2019 13:00 - 16:00 ve třídě Soviček. Přesný termín bude upřesněn v březnu 2019.

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče

Průběh zápisu

Dostavilo se: 28 dětí

Přijatých k celodenní docházce: 21 dětí

Přijatých k individuálnímu vzdělávání: 3 děti

Nepřijatých: 2 děti

Zpětvzetí žádosti: 2 děti

 

Všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích (Nižbor, Stradonice, Žloukovice) byly přijaty.DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Co je nového

Aktuality naleznete zde.

Jídelníček

Jídelníček

obrázek
Jídelníček najdete zde

Created by © 2016 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign