logotyp

Aktuality MŠ Nižbor

Informace pro rodiče
o znovuotevření mateřské školy
25. května 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Škola by měla včas informovat zákonné zástupce dětí o 
• organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech: 
▪ povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), 
▪ provozu školy a hygienických opatřeních.
 
Provoz školy, hygienická opatření a organizace předškolního vzdělávání:

Docházka dětí do mateřské školy je dobrovolná! Prosíme rodiče, aby se seznámili s podmínkami provozu školy do konce školního roku 2019/2020, zvážili docházku dětí a do 18. 5. sdělili příslušným učitelkám, zda bude dítě do mateřské školy docházet + v jakém rozsahu. Děkujeme.

Pro případ, že dítě trpí alergií a může vykazovat příznaky odpovídající Covid-19, je nutné předložit před vstupem dítěte do školy potvrzení lékaře s uvedením informace o alergii a obdobím, po které může dítě vykazovat tyto příznaky. Osoba s příznaky odpovídajícími Covid-19 nesmí vstoupit do mateřské školy. Pokud se tyto příznaky projeví později, bude postupováno dle manuálu MŠMT (viz bod "Při podezření na možné příznaky COVID-19").
 
Povinná výbava dětí (zůstává v šatně):
Roušky – minimálně 3 ks. 
Jedna se používá na cestu do mateřské školy a z mateřské školy. Ostatní slouží pro případ použití podle bodu "Při podezření na možné příznaky COVID-19 " manuálu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2029/2020 (viz webové stránky www.msmt.cz).
 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 
Příchod k mateřské škole a pohyb před budovou mateřské školy:
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se v areálu a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. (Neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).
 
V prostorách mateřské školy:
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. (S výjimkou podle bodu "Při podezření na možné příznaky COVID-19" manuálu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2029/2020 (viz webové stránky www.msmt.cz)
Pedagogičtí pracovníci však budou dle vlastního uvážení používat osobní ochranné pomůcky (roušky, štíty, rukavice).
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle potřeby se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny. 
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 
Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce. 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 
Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
Odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně.
Větší než obvyklou část dne strávíme venku v areálu MŠ.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 
Ve třídě:
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
 
Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování 
Dle místních podmínek, množství dětí a personálu bylo rozhodnuto, že školní stravování bude probíhat v běžné podobě
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 
Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. 
Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 
Základní pravidla pro provádění úklidu 
Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 
Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 
Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, vstupní systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 
Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
O zpřísněných podmínkách úklidu byl poučen úklidový personál. 
 
Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 
 
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
 
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 
O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Placení stravného a školného

Vážení rodiče, 

placení stravného a školného v hotovosti je možné pouze po osobní domluvě s paní Skryjovou na telefonním čísle:

723 146 080


Platba školného za měsíc březen 2020 byla s ohledem na uzavření mateřské školy odpovídajícím způsobem snížena na 273 Kč. V dalším období bude opět upravena podle skutečnosti – platba bude snížena vzhledem k délce uzavření mateřské školy.

 

Odklad školní docházky
 
Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky
 
Na základě emailu, který jsme obdrželi z místně příslušné PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) Králův Dvůr, sdělujeme rodičům, že tato PPP je v současné době uzavřena do odvolání.

Rodiče dětí, které již jsou objednané na vyšetření, bude PPP kontaktovat telefonicky a děti budou zvány k vyšetření, až bude PPP otevřena.
Další objednávky PPP v současné době nepřijímá!

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

Nástupní den školního roku: pátek 2. září 2019 (děti jsou samozřejmě přijaty od soboty 1.9.2019, prvním pracovním dnem je 2.9.2019)

Otvírací doba mateřské školy: 6:30-16:30 

Nástup nejpozději v 8:00 hodin ráno!

Pozor, třída Berušek je v provozu 8:00 - 14:00. Mimo uvedené hodiny jsou děti z Berušek spojeny v jiné třídě se staršími dětmi.

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním se stanovuje povinná přítomnost 8:00-12:00

Vyzvedávání dětí po obědě: 11:45-12:00 Vyzvedávání dětí odpoledne: od 14:00 do 16:30

 

Informační třídní schůzka bude na začátku školního roku.

Telefonní číslo do MŠ: 311 693 232

 

Vybavení pro děti, které zůstává v MŠ:

Přezutí s pevnou patou (mohou být sandálky, bačkory...ne však pantofle, nedoporučujeme ani crocsy – co je bezpečné u vás doma, nemusí být bezpečné v kolektivu 28 dětí!)

Gumovky

Pláštěnka

Náhradní oblečení (kompletní náhradní oblečení bude uloženo v šatně)

Pyžamo (Stonožky + Berušky)

VŠE musí být podepsané

 

Hygienické potřeby k předání učitelce na začátku září:

2 balíky papírových kapesníků (může být krabice nebo balíčky)

2 balíky toaletního papíru

1 balík ubrousků na stolování

1 balíček vlhčených ubrousků

 

Stravování:

Stravování je splatné vždy k 15. následujícího měsíce a platí se inkasem z účtu. Rodiče na svém účtu povolí inkaso z účtu mateřské školy. Toto číslo dostanou na začátku školního roku.

Stravování se odhlašuje nejpozději do 7:45 ráno na telefonním čísle MŠ. Neodhlášené obědy propadají. Školné a stravné za září budete platit až 15. října.

 

Školné (částečný příspěvek na neinvestiční náklady):

Měsíční příspěvek je stanoven na 600 Kč měsíčně. Splatnost je vždy k 15. následujícího měsíce.
Je strháván inkasem z účtu společně se stravným. Děti v posledním roce před nástupem školní docházky školné neplatí.

 

Kroužky budou vypsány v průběhu září, začínají obvykle od října.

 

Období zvykání:

Nově přijaté děti mají 2 týdny na aklimatizaci, tyto dva týdny tedy nebudou ve školce spát
a budou chodit domů po obědě. Po těchto 2 týdnech se individuálně domluvíme, některým
dětem trvá zvykání déle.

Pokud si Vaše dítě zpočátku i tak nebude moci zvyknout, je vhodné začít pomaleji. Můžete dítě přivést zpočátku třeba na hodinu a postupně dobu prodlužovat. Důležité je, aby dítě vědělo, že odcházíte, a že se brzy vrátíte - rozloučit se a svůj slib dodržet. Vše prosím koordinujte s učitelkou!

 

Prosím, neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem. Přejeme si, aby všichni, děti i dospělí byli v naší mateřské škole spokojeni. Těšíme se na vás!


Průběh zápisu

Dostavilo se: 28 dětí

Přijatých k celodenní docházce: 21 dětí

Přijatých k individuálnímu vzdělávání: 3 děti

Nepřijatých: 2 děti

Zpětvzetí žádosti: 2 děti

 

Všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích (Nižbor, Stradonice, Žloukovice) byly přijaty.Zápis do mateřské školy od školního roku 2019/2020V období od 2. do 16. května 2019 13:00 - 16:00 ve třídě Soviček. Přesný termín bude upřesněn v březnu 2019.

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče

Projekt EU - Evropské strukturální a investiční fondy

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy z OP VVV - šablony IINaše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy z OP VVV - šablony II

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Co je nového

Aktuality naleznete zde.

Jídelníček

Jídelníček

obrázek
Jídelníček najdete zde
Mateřská škola Sluníčko, Nižbor

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign